Sant Feliu d'Alella

GRUP DE LITÚRGIA

La litúrgia no és només el conjunt d’uns ritus, d’unes formes, d’unes maneres… sinó més aviat el donar sentit i vida aquests ritus i aquestes formes. Així és com la litúrgia ens porta a viure i aprofundir la fe.

Una l’altra definició de litúrgia més enriquidora i amb més sentit és la que podem llegir en la Constitució “Sacrosantum Concilum”. Diu així: “La litúrgia és el cim vers el qual tendeix tota l’activitat de l’església, i, la vegada, és la font d´on prové tota la seva força”. És el “cim” de l’acció de l’església en quant que aquesta acció tendeix, com a fi últim, a la glorificació de Déu, i és ensems, “la font de la seva força” en quan que aquesta acció es nodreix de la virtut de l’Esperit sant present en tota celebració litúrgica. La commemoració litúrgica no és mi un simple “record”. Aplegats en assemblea, no venim a celebrar maquinalment les paraules de Jesús, no recordem simplement la seva mort i resurrecció sinó que fem novament present, actualitzem el seu pas de mort a vida. El misteri pasqual que celebrem cada diumenge i més intensament cada any, el fem present ara i aquí, quan ens reunim per celebrar l’eucaristia.

Fonamentant-se en aquest principis bàsics, aquest grup, tracta de reunir, coordinar i tirar endavant els diferents actes litúrgics de la Comunitat eclesial. I preparar també les celebracions especials, més rellevants de l’any litúrgic com és ara l´Advent-Nadal, Quaresma-Pasqua i festa major.

Inici         Història     Full Parroquial     Grups Parroquials     Galeria     Gaudi     Contacte     Links

www.esglesiadalella.org

Plaça de l'Ajuntament, 13 • 08328 Alella, Barcelona • Telf: 93 555 23 91